Stadgar för Halmstad Karate Academy

Halmstad Karate Academy (HKA) är en ideell förening bildad den 2013-02-20.
HKA har sin hemort i Halmstad kommun. Organisationsnummer 802470-7070
Stadgarna utgår från Normalstadgar för idrottsförening antagna av Riksidrottsstyrelsen.
De har anpassats till föreningens aktuella förutsättningar.

Stadgarna är reviderade och fastställdes genom beslut på HKA:s årsmöte 7 april 2021.


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva idrotten Karate. Eventuellt kan verksamheten kompletteras med andra kampsporter eller närliggande idrotter. Föreningens ändamål är att bedriva  sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, rf.se, samt med särskild målsättning att:

 • Främja medlemmarnas utveckling i budo och karatestilen Shotokan med organiserad träning under ledning av erfarna instruktörer. Verksamheten regleras genom dessa stadgar samt av de beslut som fattas vid årsmöte samt av styrelse.
 • Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

 • Svenska Karateförbundet
 • Hallands Idrottsförbund
 • Västra Götalands Karateförbund och är därigenom ansluten till (RF)
 • Föreningen är sedan juni 2020 medlem i och samarbetar med Shotogakusha Karate  International Organization.

Föreningen tillhör också det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt det specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

7 § Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 29 §.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som trots påminnelse inte har betalat medlems- och träningsavgifter för ett verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Avstämningstillfälle för detta är 15 nov.

12 § Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte anses föreligga får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

 • Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan

   samt följa de i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

 • Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • Medlem skall betala medlems- och träningsavgifter senast på den förfallodag som framgår av faktura.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Ordföranden kan vid behov besluta att mötet ska genomföras som ett digitalt möte, telefonsammanträde eller dylikt. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen eller annan fråga av väsentlig betydelse skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret och fyller lägst 18 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som är yngre än 18 år, och därför inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutsförhet

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller  medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är hen inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Val av:
  a) Ordförande för ett år.
  Hälften av ledamöterna bör väljas för ett år, andra hälften för två år.b) Övriga ledamöter i styrelsen, maximalt 8 st.
  c) Adjungerade ledamöter)
  d)Två suppleanter med för dem fastställd turordning.
  e) Två revisorer för ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  f) Två ledamöter i valberedningen för ett år.
 14. Övriga frågor

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt och beslutsmässighet på extra årsmöte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen väljs av årsmötet och skall bestå av en ordförande och en eller två övriga ledamöter. Såväl män som kvinnor bör ingå i valberedningen. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast två veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt maximalt 8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åliggande

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 § och förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren ska:

 • Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.
 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden.
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett

betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,

 • Se till att fattade beslut har verkställts..
 • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören ska:

 • Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.
 • Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar.
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
 • I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,   särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och  övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.
 • Se till att föreningens medlemmar är försäkrade på ett i verksamheten betryggande sätt,    liksom föreningens byggnader, idrottsmateriel och övriga tillhörigheter.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Ordföranden kan vid behov besluta att mötet ska genomföras som ett digitalt möte, telefonsammanträde eller dylikt. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter  är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

29 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall – utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s Stadgar – avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.