Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor av olika etniska och kulturella bakgrunder. Policyn vänder sig till alla som lever och verkar i föreningen Halmstad Karate Academy. Integration bygger på våra demokratiska värderingar, det vill säga allas rätt att delta i samhället på lika villkor när det gäller utbildning, arbete, kulturliv och fritid, oavsett etniskt ursprung och kulturell bakgrund. I Halmstad Karate Academy är utgångspunkten att alla människor är en tillgång. En god integration bidrar till individens utveckling. I Halmstad Karate Academy bör alla utveckla ett förhållningssätt baserat på öppenhet, så att våra möten – oavsett var vi möts – leder till integration.Vi har alla ett ansvar för att skapa en integrerad organisation.

Tre grundteser för integrationsarbetet inom Halmstad Karate Academy

 • Kulturell mångfald är en styrka för föreningens verksamhet
 • Alla medlemmar skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oberoende av kulturell, religiös eller könstillhörighet
 • Föreningens arbetsklimat skall kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om kulturella och religiösa skillnader.

Målsättning

Målet med integrationsarbetet inom Halmstad Karate Academy är:

 • att så långt som möjligt spegla samhällets mångfald
 • att få alla som är medlemmar i föreningen att bidra till en ökad integration
 • att värna och utveckla individen
 • att värna och utveckla föreningens verksamhet
 • att alla skall trivas i föreningen

Uppföljning

Styrelsen skall årligen följa upp ovanstående målsättningar och kontrollera:

 • hur man har arbetat mot målen och vilka insatser som genomförts
 • vilka resultat man ser av arbetet
 • hur integrationsperspektivet varit en del i verksamhetens arbete