Verksamheten i Halmstad Karate Academy skall kännetecknas av en bra och trevlig miljö, en hög kvalitet vid utövande av budo och karate samt engagerade medlemmar. Medlemmar som brukar och är påverkade av alkohol eller droger vid föreningens verksamhet försämrar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt medför risker vid själva utövandet, både för sig själva och sina kamrater. Med alkohol avses i denna policy drycker med en alkoholmängd som överstiger den i en lättöl. Med droger avses i denna policy narkotika, icke ordinerat receptbelagt läkemedel, dopningspreparat och lösningsmedel i berusningssyfte. Inom samtliga lokaler som disponeras av Halmstad Karate Academy råder strikt rökförbud.

Tre grundteser för arbetet mot alkohol och droger

  • Användning av alkohol och droger kan aldrig kombineras vid utövandet av budo
  • Droger får aldrig brukas
  • Föreningens arbetsklimat skall kännetecknas av respekt, förståelse och kunskap om den negativa effekten av alkohol och droger.

Målsättning

Målet med arbetet mot alkohol och droger inom Halmstad Karate Academy är:

  • att föreningen skall ha alkohol- och drogfri verksamhet
  • att samtliga medlemmar skall informeras om föreningens policy mot alkohol och droger
  • att förebygga riskbruk/ missbruk av alkohol och missbruk av droger
  • att skapa en attityd till alkohol och droger som baseras på kunskap, gott omdöme och omtanke

Uppföljning

Styrelsen skall årligen följa upp ovanstående målsättningar och kontrollera:

  • hur man har arbetat mot målen och vilka insatser som genomförts
  • vilka resultat man ser av arbetet
  • hur perspektivet varit en del i verksamhetens arbete